Obsługa kadrowo-płacowa

Kompleksowa obsługa i zarządzanie kadrami. Kompleksowa obsługa i zarządzanie płacami. Usługi dodatkowe.

Biuro Rachunkowe „ATENA” świadczy następujące usługi kadrowo-płacowe :

 1. Kompleksowa obsługa i zarządzanie kadrami:
  • zakładanie, kompletowanie, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji osobowej poszczególnych pracowników zatrudnianych przez Zleceniodawcę oraz innych dokumentów kadrowych Zleceniodawcy,
  • sporządzanie standardowej dokumentacji w chwili i po ustaniu stosunku pracy a w szczególności umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy,
  • ustalanie prawa i wymiaru przysługujących urlopów wypoczynkowych oraz prowadzenie ewidencji kart urlopowych,
  • sporządzanie właściwych druków zgłoszenia i wyrejestrowania pracownika do ZUS,
  • prowadzenie ewidencji i sporządzenie skierowań na wstępne, okresowe, kontrolne badania lekarskie,
  • kontrola ważności badań lekarskich i szkoleń BHP,
  • przesyłanie do ZUS w formie elektronicznego przekazu druków zgłoszenia, wyrejestrowania, zmian;
  • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach.
 2. Kompleksowa obsługa i zarządzanie płacami:
  • naliczanie i prowadzenie ewidencji wynagrodzeń,
  • sporządzanie list płac na podstawie wszystkich obowiązujących u Zleceniodawcy składników wynagrodzeń,
  • naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • naliczanie należnych składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych zgodnie z obowiązującymi przepisami i przesyłanie do ZUS w formie elektronicznego przekazu,
  • sporządzanie informacji dla pracowników (ZUS RMUA),
  • ustalanie świadczeń pieniężnych związanych z ustaniem stosunku pracy (ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, odprawy pieniężne, odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia itp.),
  • ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i wypadkowego oraz naliczanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • prowadzenie kart zasiłkowych,
  • sporządzanie deklaracji PIT-11, PIT 40, PIT 8R, PIT 8AR,
  • sporządzanie sprawozdań GUS.
 3. Usługi dodatkowe :
  • sporządzanie umów dodatkowych do umowy o pracę, w tym umowy o zakazie konkurencji, umowy o odpowiedzialności materialnej, umowy o używanie samochodu, telefonu do celów służbowych, itp.
  • sporządzanie regulaminów pracy, wynagradzania, ZFŚS
  • sporządzanie przelewów i przekazywanie wynagrodzeń pracowniczych na wskazane rachunki bankowe,
  • sporządzanie przelewów na rzecz instytucji publiczno-prawnych.

Wszystkie usługi kadrowo-płacowe są realizowane przez wykwalifikowanych pracowników naszego biura, którzy posiadają odpowiednie kompetencje i uprawnienia. Dokładamy wszelkich starań, aby usługi te zadowoliły Państwa całkowicie, także pod kątem cenowym. Zapraszamy serdecznie!

Pity Ursynów – Kompleksowa obsługa i zarzadzanie płatnościami – Rozliczenie Pitu Ursynów – Atena

Nasza oferta